तेस्रो लहरमा दायाँबाट दोस्रो, शिक्षक साथीहरुका साथ